Politika IMS

GloboPlastt s.r.o. sa zaoberá výrobou a distribúciu širokého sortimentu baliacich materiálov pre rôzne odvetvia priemyslu, je súčasťou medzinárodnej skupiny Signode Industrial Group, popredného dodávateľa prepravných obalov.

Spoločnosť má zavedený integrovaný manažérsky systém zameraný na rozvoj spoločnosti, zvyšovanie spokojnosti zákazníkov a ostatných zainteresovaných strán. V súlade so strategickými cieľmi a uplatňovaním etických zásad správania sa spoločnosť zaväzuje:

  • Poskytovať zákazníkom kvalitné výrobky  a služby v zmysle ich požiadaviek a reálnych očakávaní, pri dodržiavaní dohodnutých termínov a vzájomne výhodných vzťahov. Monitorovaním podnikateľského prostredia, posudzovaním rizík a príležitostí zabezpečiť efektívne riadenie procesov, konkurencieschopný a trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti.
  • Dať bezpečnosti práce najvyššiu prioritu pri plnení úloh. Hlavnú pozornosť v oblasti bezpečnosti          a ochrany zdravia pri práci orientovať na prevenciu pred úrazmi na pracoviskách, pravidelne vyhodnocovať Register možných rizík, prijímať účinné opatrenia na ich odstránenie a tak vytvárať bezpečnú a sociálne zodpovednú klímu pre spokojnosť zamestnancov.
  • V oblasti tvorby a ochrany životného prostredia prijímať účinné opatrenia na elimináciu negatívnych dopadov podnikania a k pozitívnemu ovplyvňovaniu komunity, okolitého prostredia. Zdokonaľovaním výrobných procesov znižovať spotrebu vstupných surovín, energie, zhodnocovať technologický odpad alebo predchádzať jeho vzniku a prispievať tak k ochrane prírodných zdrojov. Zohľadňovať environmentálne aspekty pri nákupe materiálov, energií a služieb, ako aj pri implementovaní nových technológií.
  • Zvyšovať povedomie všetkých zamestnancov ku kvalite, ochrane životného prostredia, bezpečnosti    práce rozvíjaním ich spôsobilostí a schopností. Zmocniť zamestnancov, aby konali pohotovo a niesli    zodpovednosť, využívajúc školenia, nástroje, metódy a motiváciu, pre naplnenie cieľov spoločnosti.
  • Integráciou certifikovaných manažérskych systémov udržiavať a neustále zlepšovať zavedené systémy manažérstva kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle noriem ISO 9001,ISO 14001, ISO 45001, aplikovateľných právnych a iných požiadaviek zainteresovaných strán.

Vedenie spoločnosti zaväzuje všetkých svojich zamestnancov i zamestnancov externých dodávateľských firiem v rozsahu zmluvných dohôd k napĺňaniu uvedených zámerov a očakáva ich plnú angažovanosť.

Táto stránka využíva Cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s využitím technológie Cookies.

Viac informácií na Privacy and cookie policy