Politika IMS

Spoločnosť GloboPlastt s.r.o. na základe dosiahnutých výsledkov v oblasti integrovaného systému manažérstva, rozvoja spoločnosti a uspokojovania potrieb zákazníkov v oblasti kvality výrobkov, rozširovania sortimentu a zabezpečenia tvorby a ochrany životného prostredia a vytvárania podmienok pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci stanovuje si tieto hlavné zámery integrovanej politiky.

  • V oblasti kvality výrobkov zabezpečiť spokojnosť zákazníkov a dosiahnuť stav aby z titulu nekvality bol minimálny počet reklamácií. Zdokonaľovaním výrobného procesu znižovať spotrebu vstupných surovín, materiálu a energie na jednotku výroby. Vo výrobnom procese zabezpečiť minimálny odpad, ktorý využívať na ďalšie spracovanie v rámci recyklácie.
  • V oblasti tvorby a ochrany životného prostredia prijímať účinné opatrenia na elimináciu negatívnych environmentálnych aspektov, ktoré môžu negatívne vplývať na zdravie zamestnancov ako aj spôsobovať záťaž na životné a pracovné prostredie.
  • Spoločnosť bude aj naďalej vytvárať podmienky pre dodržiavanie platných právnych noriem v oblasti ŽP a predchádzať znečisťovaniu nie len v rámci firmy ale aj celého okolia.
  • V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci hlavnú pozornosť orientovať na prevenciu pred úrazmi na pracoviskách , pravidelne vyhodnocovať Register možných rizík a prijímať účinné opatrenia na ich odstránenie a tak vytvárať bezpečnú a sociálnu klímu pre spokojnosť zamestnancov.
  • Pre realizáciu týchto hlavných zámerov Politiky IMS neustále rozvíjať odbornú prípravu zamestnancov, získavať ich pre plnenie zámerov a viesť ich k zodpovednosti a zainteresovanosti na plnení úloh spoločnosti.
  • Manažment spoločnosti sa týmto zaväzuje, že tieto zámery budú rozpracované do cieľov na kalendárne roky a ich plnenie bude pravidelne vyhodnocovať.

 

Táto stránka využíva Cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s využitím technológie Cookies.

Viac informácií na Privacy and cookie policy